جلسه هماهنگی اعضای شورای راهبردی کنفرانس
1396/11/22

 

جلسه هماهنگی اعضای شورای راهبردی کنفرانس در تاریخ جمعه 1396/11/20 جهت آخرین هماهنگی ها در محل دبیرخانه برگزار شد و طی آن برنامه زمان بندی در خصوص مکان حضور پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و مهمانان همایش، نشست های تخصصی حین برگزاری همایش، پنل های علمی و نحوه مشارکت پژوهشگران ارجمند تبادل نظر گردید.

جلسه بعدی اعضای شورای راهبردی کنفرانس روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25 برگزار خواهد شد و طی آن اعضای کمیته ی اجرایی موظف خواهند بود تا تاریخ ذکر شده گزارش عملی از فعالیت های خود ارائه دهند.