نوروز 97 مبارک
1397/01/01

دعاي تحويل سال نو به زبان پارسي

 

اي دگرگون گر دل ھا و ديده ھا
اي گرداننده ي چرخ روزان و شبان
اي بھبودبخش روزگار مردمان و زمین
کامم را به بھروزي و بختیاري بگردان