فرآیند صدور گواهی موقت در کمتر از 3 روز
1396/12/07

پس از ارسال مقاله خود، کد مقاله را از طریق ایمیل (info@makeconf.ir) یا تلگرام (09354676005) برای دبیرخانه ارسال کنید و در متن پیغام خود حتمن متذکر شوید "درخواست داوری زود هنگام"، کمتر از 48 ساعت نتیجه داوری مقاله شما در پنل شما ثبت خواهد شد و همچنین برای ایمیل شما نیز پیغامی فرستاده خواهد شد. در صورت پذیرش نهایی توسط داوران همایش، هزینه ثبت نام خود را پرداخت کنید و مجددا" پیغامی مبنی بر پرداخت هزینه از طریق ایمیل و تلگرام برای دبیرخانه ارسال کنید. در این مرحله کمتر از 24 ساعت گواهی موقت بدست شما خواهد رسید.